XLX 210

   XLX210 v2.5.2 - Dashboard v2.5.2   /  Service uptime: 0 days 09:14:52
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
on6dp@on6dp.be